تحقیق بررسی تاثیر استرس بر کارمندان در محیط کار

چاپ

تحقیق-بررسی-تاثیر-استرس-بر-کارمندان-در-محیط-کار

تحقیق بررسی تاثیر استرس بر کارمندان در محیط کار

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: ۴۶
حجم فایل: ۲۸۸

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است، چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ  نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است (پارکز، ۱۹۹۲، ص ۵۷)

فهرست مطالب:
۱-۱- مقدمه و کلیات تحقیق
۲-۱- بیان مسئاله
۳-۱ – هدف تحقیق
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
۵-۱- سؤالات تحقیق
۶-۱- فرضیات تحقیق
۷-۱- متغیرهای تحقیق
۸-۱- واژگان تخصصی تحقیق
۹-۱- قلمرو تحقیق
۱۰-۱- محدودیتهای تحقیق
۱-۲- پیشینه پژوهش
۱-۱-۲- تاریخچه
۲-۱-۲- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران
۳-۱-۲- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان
۱-۳-۱-۲- تحقیقات انجام شده در  ایران
۲-۳-۱-۲-تحقیقات انجام شده در جهان
۲-۲- مبانی نظری تحقیق    
۱-۲-۲-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن
۱-۱-۲-۲- نگرشهای مختلف نسبت به استرس
۲-۱-۲-۲-ماهیت استرس
۳-۱-۲-۲-انواع استرس
۴-۱-۲-۲- عوامل بوجود آورنده استرس
۵-۱-۲-۲-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی
۶-۱-۲-۲- علایم و نشانه های استرس
۷-۱-۲-۲-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن
۸-۱-۲-۲- استرس شغلی
۹-۱-۲-۲- راههای مقابله با استرس درسازمان
۲-۲-۲- رضایت شغلی
۱-۲-۲-۲- تعریف رضایت شغلی
۲-۲-۲-۲- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی
۳-۲-۲-۲- ابعاد رضایت شغلی
۴-۲-۲- منشأ رضایت شغلی
۵-۲-۲-۲-مدلهی رضایت شغلی
۲-۳- مقدمه
۲-۳- منابع جمع آوری  داده ها
۱-۲-۳- منابع ثانویه
۲-۲-۳- منابع اولیه
۳-۳- روش تحقیق    
۱-۳-۳- جامعه آماری
۲-۳-۳- روش نمونه گیری
۳-۳-۳- حجم نمونه
۴-۳-۳- ابراز جمع اوری داده ها
۱-۴-۳-۳- روایی پرسشنامه
۲-۴-۳-۳- پایایی پرسشنامه
۳-۴-۳-۳- مقاسهای مورد استفاده
۴-۴-۳-۳- آزمون آماری مورد استفاده

دانلود فایل