پایان نامه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های بحران هویت میانسالی

چاپ

پایان-نامه-اثربخشی-روان-درمانی-پویشی-کوتاه-مدت-به-شیوه-گروهی-بر-کاهش-نشانه-های-بحران-هویت-میانسالی

پایان نامه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های بحران هویت میانسالی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: ۱۴۳
حجم فایل: ۲۷۷

بخشی از متن:

پایان نامه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدتبه شیوه گروهی بر کاهش نشانه های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میان سالان

بخشی از بیان مساله:
میان‌ سالی به منزله مرحله‌ای از تحول روانشناختی در گستره زندگی یا دوره‌ای انتقالی تعریف شده است که تغییرهای زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی را در بر می‌گیرد (جانسون، ۲۰۰۶). این دوره سنی که با عنوان انتقال میانسالی از آن نام می‌برند یک رویداد طبیعی و برهه بهنجاری از فرایند تحول در گستره زندگی است و عموما در اواخر دهه ۳۰ یا آغاز دهه ۴۰ روی می‌دهد. این دوره مستلزم اخذ تصمیم‌های تازه درباره ادامه چیزی است که فرد تا این گذرگاه به آن مبادرت ورزیده است یا اتخاذ تصمیم‌هایی است که تغییرات انسانی را در بر خواهد داشت (کورسینی ،۲۰۰۳).
روانشناسان رشدی، زندگی انسان را به مراحل گذاری تقسیم کرده اند که در هر  مرحله تغییراتی در این زندگی فرد اتفاق می افتد که او باید با این تغییرات به نحو مطلوب برخورد کند. یکی از این مراحل گذار در چرخه زندگی انسانی که  تغییراتی را در جنبه‌های مختلف زندگی او بوجود می‌آورد، دوره انتقال میانسالی می‌باشد. این تغییرات بوجود آمده در زندگی فرد بر کارکرد کلی او تاثیر می گذارد و ممکن است زمینه‌ ساز بروز مشکلاتی در زندگی روزمره او گردد (لاچمن ،۲۰۰۴). …

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱. بیان مسئله
۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳. اهداف پژوهش
۱-۴. فرضیه های تحقیق
۱-۵. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
بحران هویت میان‌سالی
رضایت از زندگی
روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱. موضع‌گیری نظری درخصوص بحران هویت میانسالی
۲-۱-۱. تاریخچه هویت میانسالان
۲-۱-۲. مفهوم هویت
۲-۱-۳. سبک هویت
۲-۱-۴. ابعاد هویت
۲-۱-۵. شکل‌گیری هویت
۲-۱-۶. تغییرات زندگی در دوران میانسالی
۲-۱-۷. تحول هویت در دوران میانسالی
۲-۱-۸. بحران هویت میانسالی
۲-۲. موضع گیری های نظری در خصوص رضایت از زندگی
۲-۲-۱. تاریخچه مطالعات رضایت از زندگی
۲-۲-۲. تعریف رضایت از زندگی
۲-۲-۲-۱. تعاریف کلی
۲-۲-۲-۲. تعاریف سازه‌ای
۲-۲-۲-۳. تعاریف متمرکز
۲-۲-۲-۴. تعاریف ترکیبی
۲-۲-۳. دیدگاه‌های مختلف پیرامون رضایت از زندگی
۲-۲-۳-۱. دیدگاه مزلو
۲-۲-۳-۲. دیدگاه آدلر
۲-۲-۳-۳. دیدگاه اریکسون
۲-۲-۳-۴. دیدگاه هورنای
۲-۲-۳-۵. دیدگاه برن
۲-۲-۳-۶. دیدگاه سالیوان
۲-۲-۳-۷. دیدگاه اریک فروم
۲-۲-۳-۸ .دیدگاه یونگ
۲-۲-۳-۹ .دیدگاه آلپورت
۲-۳. موضع‌گیری‌‌های نظری در خصوص روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت
۲-۳-۱. نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت
۲-۳-۲.شکل‌گیری و رشد شخصیت از دیدگاه روان‌پویشی
۲-۳-۳. تعریف روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت
۲-۳-۴. شخصیت از دیدگاه نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت
۲-۳-۴-۱. شخصیت بهنجار: ویژگی‌های توصیفی
۲-۳-۴-۲. شخصیت بهنجار: عوامل ساختاری و تحولی
۲-۳-۵. آسیب‌شناسی روانی از دیدگاه نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت
۲-۳-۵-۱. مدل روان‌پویشی طبقه‌بندی اختلالات
سازمان شخصیت سایکوتیک
سازمان شخصیت مرزی
سازمان شخصیتی نوروتیک
۲-۳-۶. فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت
مرحله آغاز
مرحله میانی اول
مرحله میانی دوم
مرحله پایان
۲-۴. یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع تحقیق
۲-۴-۱. یافته‌های پژوهشی داخلی در خصوص موضوع تحقیق
۲-۴-۲. یافته‌های پژوهشی خارجی در خصوص موضوع تحقیق
۲-۵. جمع‌بندی
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱. طرح پژوهش
۳-۲. جامعه
۳-۳. حجم نمونه
۳-۴. روش نمونه‌گیری
۳-۵. ابزار تحقیق
۱- پرسشنامه بحران هویت میانسالی (ISQ)
۲- مقیاس رضایت از زندگی
۳-۶. روش اجرای تحقیق
۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۸. ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱. بررسی جمعیت شناختی
۴-۳. بررسی توصیفی اطلاعات
۴-۴. تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
فرضیه اول
فرضیه دوم
۵-۲. نتیجه گیری نهایی
۵-۳. محدودیت های پژوهش
۵-۴. پیشنهادها
۵-۴-۱. پیشنهادهای کاربردی
۵-۴-۲. پیشنهادهای پژوهشی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
برنامه درمانی روان پویشی کوتاه مدت

دانلود فایل