پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان

چاپ

پایان-نامه-بررسی-تأثیر-رنگها-بر-روی-یادگیری-کودکان

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: ۷۳
حجم فایل: ۳۹۰

بخشی از متن:
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اوّل دبستان شهرستان نیشابور است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تأثیر رنگها بر روی یادگیری در دختران و پسران دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تأثیر دارد که ما بعد آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است که با آمار بدست آمده ۵۴۰ نفر است که ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گر گردنیاف رنگی بر روی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی و واریانس دو عاملی جهت فرضیه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همین طور جهت سنجش فرضیه دوّم و تأثیر رنگ متن و زمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی وبدست آوردن فراوانی و درصد آن که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین تأثیر رنگها بر روی یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود ندارد و در حدود ۴۲ درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تأثیر گذار باشد.
واژگان کلیدی: رنگها، دبستان، یادگیری

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق    
مقدمه
بیان مسئله
سئوالات تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
متغییر های تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها ومفاهیم
فصل دوم: مبانی نظری    
مقدمه
اهمیت نقاشی کودکان و تفسیر رنگ ها
روانشناسی رنگ در نقاشی کودکان
نقاشی کودکان از حیوانات
روانشناسی نقاشی کودکان- تفسیر نقاشی کودکان
یادگیری براساس آزمایش وخطا
یادگیری وبهداشت روانی
روشهای یادگیری
قانون تأثیر وتقویت رفتار
تعمیم یا انتقال یادگیری
مراحل سازگاری
تاثیرات رنگ‌ها از نظر روان‌شناسی
روان‌شناسی رنگ‌ها به عنوان روش درمان
روان‌شناسی رنگ‌های مختلف
آمیزش جمعی رنگ‌ها
صفات رنگ
روانشناسی رنگ
رنگ در تلویزیون
دیدن رنگ‌ها
فصل سوم: روش تحقیق    
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
نمرات خام برای دو گروه دختران وپسران
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ
پیوست ها
تست هوش (سن اجرا: از ۳ تا ۱۳ سال)
روش نمره گذاری
روش محاسبه
جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی

دانلود فایل